::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

Thông báo số 2 về tổ chức Ngày hội kỹ thuật 2016
28.01.2016


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147/ĐHBK-CK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2016

Kính gửi:

-       Quý Thầy Cô;

 

-       Các sinh viên Khoa Cơ khí.

 

Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2016 xin gửi đến Quý Thầy Cô, các sinh viên Khoa Cơ khí thông báo số 2 về Ngày hội Kỹ thuật như sau:

1.    Bổ sung thành phần Ban Tổ Chức

Bổ sung các thành viên sau đây vào Ban Tổ Chức Ngày hội kỹ thuật 2016:

TS. Hồ Thị Minh Hương

ThS. Đỗ Thị Ngọc Khánh

 

2.    Thay đổi thời hạn nộp mô hình

Thời hạn để sinh viên nộp mô hình dự thi là trong ngày 05/3/2016.

Nội dung này thay thế cho thời hạn đã nêu trong mục e của Thông báo số 1. Các nội dung khác không thay đổi.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô lưu ý các nội dung nêu trên và thông báo đến các nhóm sinh viên tham gia dự thi để hoàn thành công việc đúng hạn.

 

Trân trọng./.

 

                                                         TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 URL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=173

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn