::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

Các minh chứng giảng dạy theo CDIO cần nộp
09.03.2012

Phục lục 1: NỘI DUNG CÁC MINH CHỨNG PHẢI NỘP

STT

Minh chứng

Hình thức nộp

Thời gian nộp

1

Đề cương chi tiết môn học, kế hoạch giảng dạy, thời gian biểu cụ thể công việc, bài tập … trong học kỳ II 2011-2012 cho môn học CDIO.

Nộp bản in

Báo cáo giữa kỳ

2

File báo cáo tiến độ giữa kỳ các công việc đã làm và đã triển khai theo chương trình CDIO

Nộp bản in + file vi tính

Báo cáo giữa kỳ

3

Tất cả đề bài kiểm tra trên lớp, đề bài tập lớn, đề bài tập về nhà + đáp án tương ứng (nếu có).

Nộp bản in + file vi tính (nếu có).

Báo cáo cuối kỳ

4

Mỗi bài kiểm tra trên lớp, bài tập lớn, bài tập về nhà nộp một bài làm của sinh viên.

Nộp bản in + file vi tính (nếu có).

Báo cáo cuối kỳ

5

Toàn bộ bài báo cáo seminar của sinh viên.

file slide vi tính + bản in (nếu có).

Báo cáo cuối kỳ

6

Toàn bộ bài nộp của sinh viên trên BKeL

Copy nội dung trang chính các hoạt động trên BKeL

File vi tính

Báo cáo cuối kỳ

7

Bài giảng bao gồm file word và file powerpoint.

Nộp bản in + file vi tính

Báo cáo cuối kỳ

8

Bảng điểm chấm điểm từng thành phần điểm

Nộp bản in + file vi tính (nếu có).

Báo cáo cuối kỳ

9

Thu thập ý kiến sinh viên khảo sát theo mẫu (bao gồm khảo sát chuẩn đầu ra môn học)

Nộp file khảo sát + bảng tổng hợp kết quả khảo sát.

Báo cáo cuối kỳ

10

Viết file báo cáo kết quả môn học, trong đó ghi rõ:

+ Kết quả thu được đã đạt được điều gì từ giảng dạy CDIO.

+ Các chuẩn đầu ra nào đã đạt được

+ Cần cải thiện vấn đề gì ở học kỳ tiếp theo.

+ Lập biểu đồ kết quả học tập của sinh viên.

File in và file vi tính

Báo cáo cuối kỳ

11

Đĩa dữ liệu

Tất cả các file vi tính nộp được ghi trong 1 đĩa và ghi chú thư mục rõ ràng

Báo cáo cuối kỳ


Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

 

a. Hoàn thiện đề cương môn học

- Đưa các bản khảo sát về đề cương môn học cho các đối tượng như sinh viên, cựu sinh viên, công ty và các chuyên gia trước và sau khi thiết kế đề cương.

- Hiệu chỉnh chuẩn đầu ra môn học dựa trên kết quả khảo sát sau khi kết thúc môn học.

- Thiết kế lại đề cương môn học dựa vào nội dung môn học và theo chuẩn đầu ra mong muôn bằng tiếng Anh.

- Hoàn thiện các bài giảng bằng tiếng Việt.

 

b. Thay đổi phương pháp giảng dạy để thúc đẩy quá trình học tập chủ động, trải nghiệm, tích hợp và sáng tạo.

- Đưa các câu hỏi cho bài học mới trước cho sinh viên để sinh viên tìm lời giải. Điều này sẽ giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho bài học mới.

- Đặt ra các câu hỏi trong quá trình dạy và sau khi kết thúc tiết học và yêu cầu sinh viên trả lời câu hỏi thông qua hệ thống BkeL. Sinh viên sẽ có cơ hội để tổng kết nội dung tiết học.

- Đặt ra bài tập dành cho nhóm và yêu cầu sinh viên thảo luận để tìm ra lời giải chung cho cả nhóm.

- Đặt ra các bài kiểm tra nhanh và nhỏ cho mỗi chương.

- Các bài tập tích hợp các kỹ năng vào môn học và giúp cho sinh viên có các trải nghiệm thiết kế - chế tạo.

 

c. Áp dụng việc đánh giá mỗi sinh viên thông qua cả quá trình học tập

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua cả quá trình học tập bao gồm: điểm chuyên cần, điểm danh, bài tập tại lớp, bài tập về nhà, bài tập nhóm, bài báo cáo, bài thi.

- Thường xuyên thông tin cho sinh viên biết điểm số theo quá trình thông qua hệ thống BkeL.

- Đánh giá điểm một cách khách quan, công bằng và kỹ lưỡng.URL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=69

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn